Kullanıcı Giriş
TR EN
Tekstilkent Ticaret Merkezi B 10 blok No:58
Esenler/İST
0212 438 12 83
bilgi@sgdanismanin.com

Hizmetlerimiz

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun aşağıda belirtilen tüm konu başlıkları altında bulunan mevzular hakkında danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir.

5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

BİRİNCİ KISIM

 • Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 • Amaç
 • Kapsam
 • Tanımlar

İKİNCİ KISIM

 • Sosyal Sigorta Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

 • Sigortalılara İlişkin Hükümler
 • Sigortalı sayılanlar
 • Sigortalı sayılmayanlar
 • Sigortalılığın başlangıcı
 • Sigortalı bildirimi ve tescili
 • Sigortalılığın sona ermesi
 • Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları

İKİNCİ BÖLÜM

 • İşyerleri ve işverenlere ilişkin Hükümler
 • İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli
 • İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (1)

 • Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız çalışan Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri
 • İŞ kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması
 • Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması
 • Hastalık ve analık hali
 • İŞ kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar (1)
 • Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç
 • Geçici iş göremezlik ödeneği
 • Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali
 • Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri
 • İŞ kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu
 • Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması
 • Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk
 • Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 • Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri
 • Malûl sayılma
 • Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Şartları
 • Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması
 • Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Şartları
 • Yaşlılık aylığının hesaplanması
 • Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi
 • Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya
 • Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Şartları
 • Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması
 • Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması
 • Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması
 • Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya
 • Evlenme ve cenaze ödeneği
 • Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi
 • Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu
 • Fiilî hizmet süresi zammı
 • Sigortalıların borçlanabileceği süreler

BEŞİNCİ BÖLÜM

 • Kamu Görevlilerine ilişkin Hükümler
 • Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı, başbakanlık, Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevinde bulunanların aylıkları
 • Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller
 • Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri
 • Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst sınırı
 • Vazife Malûllüğü
 • İtibarî hizmet süreleri ve itibarî hizmet süresi primi

ALTINCI BÖLÜM

 • İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri
 • İsteğe bağlı sigorta ve Şartları
 • İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi
 • İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi

YEDİNCİ BÖLÜM

 • Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına
 • İlişkin Ortak Hükümler
 • Sigortalılık hallerinin birleşmesi
 • Aylık ve gelirlerin birleşmesi
 • Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama işlemleri
 • Gelir ve aylık bağlanmayacak haller

ÜÇÜNCÜ KISIM

 • Genel Sağlık Sigortası Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

 • Kapsamdaki kişiler ve Tescili
 • Genel sağlık sigortalısı sayılanlar
 • Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili
 • Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma

İKİNCİ BÖLÜM

 • Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 • Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 • Malî ve çeşitli Hükümler

DÖRDÜNCÜ KISIM

 • Primlere ilişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

 • Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî işçilik

İKİNCİ BÖLÜM

 • Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi

BEŞİNCİ KISIM

 • Ortak ve çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

 • Ortak Hükümler
 • Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numara

İKİNCİ BÖLÜM

 • Çeşitli Hükümler
 • Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ve bildirimler

ALTINCI KISIM

 • İdarî Para Cezaları ve Fesih Hükümleri

YEDİNCİ KISIM

 • Yürürlükten Kaldırılan, değiştirilen, Son ve Geçici Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

 • Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan
 • Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM

 • Geçici ve Son Hükümler
 • Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin bazı geçiş hükümleri
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR - Türkiye İş Kurumu T.C. Resmi Gazete